U kunt ons op werkdagen bereiken tussen 8.30 en 17.00 uur op 085-0030600

Onze algemene voorwaarden

I.    ALGEMEEN

1.    Definities

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, bestaande uit het hoofdstuk “algemeen deel” en de overige toepasselijke hoofdstukken.
 • JPI: Justplugin B.V.
 • Diensten: de in de Overeenkomst gespecificeerde diensten die door JPI worden geleverd.
 • Documentatie: de door JPI ter zake van de Producten en Diensten verstrekte (gebruikers)handleidingen en -instructies.
 • Gebrek: het substantieel niet voldoen van een Product of Dienst aan de Documentatie.
 • Installatie: het installeren, aansluiten en gebruiksklaar maken van de betreffende Producten en/of Diensten door JPI op locatie van de Klant.
 • Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee JPI een Overeenkomst heeft gesloten.
 • Ondersteuning: de tussen JPI en de Klant op grond van deze Algemene Voorwaarden of de in de Overeenkomst overeengekomen Dienst tot het beschikbaar stellen van een helpdesk voor gebruikersvragen en storingsmeldingen en het – afhankelijk van het afgesloten type servicecontract – oplossen van storingen en/of Gebreken en het verlenen van onderhoud. Een en ander zoals nader omschreven in deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst.
 • Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van Producten of Diensten door JPI aan de Klant.
 • Partij: de Klant of JPI.
 • Producten: de in de Overeenkomst gespecificeerde laadinfrastructuur voor elektrische vervoermiddelen met toebehoren en de software zoals ICT- en telecommunicatieapparatuur en betaalsystemen die door JPI worden verkocht, verhuurd of die in bruikleen of gebruik worden gegeven aan de Klant.
 • Schriftelijk: per brief, per e-mail of per fax.
 1. Toepasselijkheid
  • Hoofdstuk I (“Algemeen”) van de Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij JPI Producten en/of Diensten aan de Klant levert.
  • Daarnaast zijn de bepalingen uit de andere meer specifieke hoofdstukken uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing wanneer JPI de desbetreffende relevante Producten en Diensten als in die hoofdstukken beschreven aan de Klant levert.
  • Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden of Overeenkomsten – waaronder begrepen mondeling gemaakte afspraken – zijn slechts geldig indien deze door JPI Schriftelijk zijn bevestigd.
  • De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt of anderszins ongeldig of niet toepasselijk is, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de ongeldige bepalingen in acht wordt genomen.
  • JPI behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden en Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. JPI zal de Klant ten minste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Indien de Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst door middel van opzegging beëindigen tegen die datum.
  • In geval van tegenstrijdigheid van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of door JPI Schriftelijk bevestigde nadere afspraken in de zin van artikel 2.3, is de volgende rangorde van toepassing (meer specifiek gaat voor algemeen): (1) Schriftelijke bevestigde nadere afspraken; (2) Overeenkomst; (3) Algemene Voorwaarden Hoofdstuk I; (4) Algemene Voorwaarden Hoofdstuk II en verder.

3.    Aanbiedingen

 • Alle aanbiedingen, alsmede de door JPI opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn steeds vrijblijvend en kunnen door JPI worden herroepen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 • De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan JPI verstrekte gegevens waarop JPI haar aanbieding baseert.

4.    Uitvoering overeenkomst

 • JPI spant zich in aan haar verplichtingen te voldoen. JPI kan niet garanderen dat de Producten en Diensten te allen tijde zonder beperkingen, onderbrekingen, Gebreken of storingen zullen functioneren.
 • JPI behoudt zich het recht voor, zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding aan de Klant, in de Producten of Diensten alsook in de Documentatie en procedures, wijzigingen of verbeteringen aan te brengen die JPI nuttig of noodzakelijk acht. De Klant verbindt zich ertoe deze verbeteringen en wijzigingen te aanvaarden, en de instructies van JPI inzake hun implementatie op te volgen.
 • Alle door JPI genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan JPI bekend waren. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van een (leverings)termijn leidt niet tot verzuim van JPI.
 • Indien met de Klant meerdere (rechts)personen of vennootschappen worden aangeduid, of de Overeenkomst door meerdere Klanten gezamenlijk is gesloten, zijn zij hoofdelijk aansprakelijk en gehouden tot nakoming van alle verplichtingen van de zijde van de Klant uit de Overeenkomst.
 • De Klant zal zich als een goed huisvader opstellen bij en is verantwoordelijk voor het gebruik van de door JPI aan de Klant verhuurde, in bruikleen of anderszins ter beschikking gestelde Producten en Diensten.
 • De Klant zal aan JPI op eerste daartoe strekkende verzoek alle noodzakelijke medewerking verlenen voor de uitvoering van de Overeenkomst door JPI, waaronder tevens wordt begrepen het verlenen van toegang tot locaties van de Klant voor het uitvoeren van Ondersteuning.

5.    Aflevering van Producten

 • Het transport en de verzending van de Producten naar de Klant geschiedt voor rekening en risico van JPI, tenzij dit transport een spoedlevering of een levering buiten standaard kantoortijden betreft of door of namens de Klant wordt verzorgd. In deze gevallen geschiedt het transport voor rekening en risico van de Klant.
 • Het risico op beschadiging, diefstal, vernietiging e.d. met betrekking tot de Producten die JPI verkoopt gaat over op de Klant bij het in ontvangst nemen van de Producten. Klant zal desgevraagd tekenen voor ontvangst van de Producten.
 • JPI behoudt zich het recht voor opdrachten tot het leveren van Producten en/of Diensten in gedeelten uit te voeren en deze gedeeltelijke leveringen in rekening te brengen.

6.    Garantie

 • Eventuele Gebreken en storingen die optreden gedurende de looptijd van de Overeenkomst zullen kosteloos en naar beste vermogen door JPI worden hersteld respectievelijk opgelost.
 • Indien sprake is geweest van herstel van een eventueel Gebrek of een eventuele storing en datzelfde Gebrek of diezelfde storing doet zich gedurende een periode van drie (3) maanden na die reparatie opnieuw voor, dan zal JPI dat Gebrek of die storing (nog) eenmaal kosteloos naar beste vermogen trachten te herstellen respectievelijk trachten op te lossen.
 • Indien een Gebrek of storing naar het uitsluitende oordeel van JPI het gevolg is van onoordeelkundig gebruik van het Product door de Klant of een derde of van andere niet aan JPI toe te rekenen oorzaken, dan maakt de Klant geen aanspraak op kosteloos herstel of reparatie.
 • Alle door JPI uitgevoerde reparatie- en herstelwerkzaamheden – ongeacht of deze kosteloos of betaald worden uitgevoerd – worden naar beste vermogen verricht. JPI kan echter niet garanderen dat een Gebrek of storing in alle gevallen daadwerkelijk zal of zal kunnen worden opgelost.

7.    Duur, beëindiging en gevolgen van beëindiging

 • De (initiële) looptijd van de Overeenkomst is bepaald in de Overeenkomst. Wanneer daarin geen looptijd is bepaald, heeft de Overeenkomst een looptijd van vijf (5) jaar.
 • Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de duur van de Overeenkomst na afloop van de initiële looptijd automatisch verlengd met telkens één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst tijdig en rechtsgeldig is opgezegd.
 • Opzegging geschiedt Schriftelijk en alleen tegen het einde van de (verlengde) looptijd van de Overeenkomst en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden. Voortijdige en tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst voor Diensten is niet mogelijk.
 • JPI is, zonder tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst (die naar zijn aard niet reeds geëindigd is) zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk op te zeggen indien:
 1. ten aanzien van de Klant al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;
 2. ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of de Klant failliet wordt verklaard;
 3. indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
 • Wanneer de Klant de Overeenkomst beëindigt door middel van ontbinding en reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen van JPI, dan zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant aantoont dat JPI ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die JPI vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 • Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden ook, zal de Klant alle Producten die anders dan in het kader van koop aan de Klant ter beschikking zijn gesteld, terstond voor teruggave aan JPI ter beschikking stellen, dan wel op eerste daartoe strekkende verzoek van JPI op kosten van de Klant aan JPI terugsturen. De Klant zal verder het gebruik van alle in gebruik gegeven software onmiddellijk staken en alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen onmiddellijk uit zijn systemen verwijderen. Indien JPI de Producten op moet halen, komen de kosten hiervoor voor rekening van de Klant.

8.    Wijziging gegevens en verhuizingen Klant

 • De Klant dient wijzigingen in administratieve gegevens (zoals bankrekeningnummer, contactpersoon, e.d.) minimaal 30 dagen voorafgaand aan de ingang van die wijziging Schriftelijk aan JPI door te geven. De eventuele kosten voor het verwerken van deze wijzigingen worden integraal en separaat doorberekend aan de Klant, ongeacht of hij beschikt over een service contract.
 • De Klant dient een voorgenomen verhuizing van een Dienst en/of een verplaatsing van door JPI in gebruik gegeven Producten, minimaal drie (3) maanden voorafgaand daaraan Schriftelijk aan JPI door te geven. De kosten voor verhuizing van de Producten en/of Diensten en de eventueel benodigde (hernieuwde) Installatie zijn voor rekening van de Klant en zullen door JPI worden uitgevoerd op grond van de geldende uurtarieven van JPI.
 • Indien blijkt dat de met JPI overeengekomen Diensten niet leverbaar zijn op het nieuwe adres, zal gezocht worden naar een passende oplossing. Indien geen passende oplossing gevonden kan worden, zal de Overeenkomst met betrekking tot de betreffende Dienst in dat geval worden beëindigd door middel van opzegging tegen de datum van verhuizing. JPI is in dat geval niet schadeplichtig. De Klant blijft eventueel nog niet betaalde vorderingen verschuldigd.

9.    Vergoedingen en betaling

 • De door de Klant aan JPI verschuldigde vergoedingen voor de te leveren Producten en Diensten staan vermeld in de Overeenkomst.
 • Tenzij anders is overeengekomen, zullen alle door de Klant aan JPI verschuldigde bedragen vooraf per automatische incasso worden geïncasseerd vanaf het rekeningnummer van de Klant dat op de Overeenkomst vermeld staat, dan wel anderszins door de Klant aan JPI gecommuniceerd is. De Klant staat ervoor in dat op de desbetreffende rekening steeds voldoende saldo staat. De Klant zal zo nodig mee werken aan de verlening van de noodzakelijke machtigingen, die het voor JPI mogelijk maakt om de automatische incasso uit te voeren. De Klant staat in dit kader in voor de juistheid van de door hem aan JPI verstrekte gegevens.
 • Uiterlijk 5 dagen voor de incassodatum wordt de Klant geïnformeerd over de exacte incassodatum en bedrag. Bij periodieke afschrijvingen worden de periodieke incasso afschrijvingen met de bedragen en incassodata eveneens uiterlijk 5 dagen voor de desbetreffende incassodatum aangekondigd.
 • Indien met de Klant betaling achteraf per factuur wordt overeengekomen, geldt een betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum.
 • Betalingen van de Klant aan JPI zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst openstaande vordering, ook indien de Klant bij betaling anders vermeldt.
 • JPI behoudt zich het recht voor haar tarieven en vergoedingen jaarlijks per 1 januari te wijzigen overeenkomstig het CBS consumenten prijs indexcijfer totale bestedingen (2006 = 100) van september. Daarnaast heeft JPI te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van leveranciers van JPI aan de Klant door te berekenen.
 • De Klant is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te hebben op JPI. Evenmin is de Klant gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 • Indien enig door de Klant verschuldigd bedrag niet kan worden geïncasseerd via automatische incasso of de Klant anderszins niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. JPI is in dat geval gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de overige rechten van JPI, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot het recht van JPI haar verplichtingen onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door JPI worden gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de Klant af te dwingen, komen ten laste van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,- per factuur.
 • Indien de Klant in verzuim is met betaling, is hij tevens gehouden om op eerste verzoek van JPI alle reeds afgeleverde Producten waarvan de eigendom niet aan Klant is overgedragen op haar kosten aan JPI te (doen) retourneren.
 • De Klant is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van JPI telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is JPI gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke opschorting van haar verplichtingen.

10.    Tijdelijke buitengebruikstelling dienstverlening

 • JPI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de levering van de Diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen wanneer JPI dit noodzakelijk acht omwille van de veiligheid en integriteit van de betreffende dienstverlening, het doen van noodzakelijk (preventief) onderhoud, het herstel van Gebreken, en het verhelpen van storingen of aanpassing en verbetering van de computersystemen van JPI. JPI zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantoortijden, dan wel gangbare winkeltijden om laten plaatsvinden en de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstellingsbeslissing. JPI zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schadevergoeding jegens de Klant gehouden zijn.

11.    Aansprakelijkheid

 • De totale aansprakelijkheid van JPI voor schade die de Klant lijdt doordat JPI of een persoon door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van een Overeenkomst of uit welke andere hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar van JPI onder de dan lopende aansprakelijkheidsrisicoverzekering uitkeert. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan € 10.000,- (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 1. redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van JPI aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.
 2. redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat JPI op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 3. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid van JPI voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 11.1 uit welken hoofde dan ook.
 • De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade van de Klant veroorzaakt is als gevolg van opzet of grove schuld van JPI.
 • De aansprakelijkheid van JPI wegens een toerekenbare tekortkoming van JPI ontstaat slechts indien de Klant JPI onverwijld per brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en JPI ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat JPI adequaat kan reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan bij JPI meldt.

12.    Overmacht

 • Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is JPI niet aansprakelijk voor enige schade, noch gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de schade het gevolg is van, of indien JPI gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt in dit licht onder meer verstaan: stroomstoring, uitval van internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatienetwerken of in apparatuur of software van JPI of door JPI ingeschakelde derden, computervirussen, een al dan niet toerekenbare tekortkoming van door JPI ingeschakelde derden of leveranciers, boycotacties, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid of overheidsorgaan, maatregelen van een toezichthoudende instantie, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de macht van JPI liggen.
 • Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid ten minste zo lang zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. Als zich een situatie van overmacht voordoet, zal de betrokken Partij daarvan onder overlegging van de nodige bewijsstukken Schriftelijk aan de andere Partij onmiddellijk mededeling doen.

13.    Intellectuele eigendom; gebruiksrecht Producten en Diensten

 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, Diensten, Documentatie en de (inhoud van de) website(s) van JPI berusten uitsluitend bij JPI of haar leveranciers. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
 • De Klant verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door JPI geleverde software uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, tenzij anders is overeengekomen. Dit gebruiksrecht is in het geval van levering van Diensten en verhuur of andere terbeschikkingstelling van Producten beperkt voor de duur van de Overeenkomst.
 • Tenzij anderszins is overeengekomen mag de Klant de ter beschikking gestelde Producten en Diensten uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken voor het daarmee beoogde gebruik.

14.    Geheimhouding

 • De Klant is verplicht tot algehele geheimhouding van alle informatie waarvan hij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval verstaan alle gegevens van JPI of door JPI ingeschakelde of aangewezen derden, waaronder financiële gegevens, die op grond van de uitvoering van de Overeenkomst bij de Klant bekend worden, de software en alle gegevens die JPI aan de Klant heeft verstrekt in het kader van het gebruik van de Producten en/of Diensten (zoals toegangscodes, wachtwoorden, etc.).
 • De Klant zal met zijn personeelsleden en/of voor hem werkzame derden, die feitelijk toegang kunnen verkrijgen tot de in het artikellid hiervoor bedoelde gegevens, dezelfde geheimhoudingsplicht overeenkomen en staat jegens JPI in voor de nakoming daarvan door zijn personeelsleden en/of derden.
 • De Klant is verplicht passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te treffen om (vertrouwelijke) gegevens van JPI en derden die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst onder zich krijgt, te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

15.    Privacy / verwerking persoonsgegevens

 • JPI verwerkt Persoonsgegevens van de Klant voor het nemen van precontractuele maatregelen, het uitvoeren van de Overeenkomst, het (doen) ondernemen van marketingactiviteiten en het (doen) uitvoeren van marktonderzoek, alsmede voor andere doeleinden als vermeld in de privacy statement.
 • Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen tevens persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld klanten van de Klant) worden verwerkt. Partijen komen overeen dat de Klant in dat kader als verantwoordelijke moet worden aangemerkt en JPI als bewerker. De Klant verleent hierbij aan JPI de opdracht JPI om die persoonsgegevens namens de Klant te verwerken ter uitvoering van de Overeenkomst. De Klant staat er jegens JPI voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvinden, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart JPI tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevensverwerkingen.
 • JPI zal alle persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Zij zal in dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens.

16.    Bewijs

 • Behoudens bewijs van het tegendeel door de Klant zijn de administratieve gegevens van JPI beslissend en bindend voor het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst en de verplichtingen van de Klant en dienen deze gegevens als bewijs van de inhoud van de Overeenkomst.

17.    Overige algemene bepalingen

 • Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, of, ter keuze van JPI, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de Klant.
 • De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen niet door de Klant worden overgedragen aan een derde, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van JPI. Aan deze toestemming kunnen door JPI voorwaarden worden verbonden.

 

II.    VERKOOP VAN PRODUCTEN

18.    Toepasselijkheid

 • De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing indien en voor zover tussen de Klant en JPI is overeengekomen dat JPI de Producten aan de Klant verkoopt.

19.    Koop en verkoop, eigendomsvoorbehoud

 • JPI verkoopt en levert aan de Klant de Producten als vermeld in de Overeenkomst. De Klant draagt het risico van selectie van de gekochte Producten.
 • Tot de algehele voldoening van de door Klant aan JPI voor de levering van de Producten verschuldigde betaling, inclusief rente en kosten en overige bijkomende vergoedingen, behoudt JPI de eigendom van alle door haar geleverde Producten.

 

III.    VERHUUR VAN PRODUCTEN

20.    Toepasselijkheid

 • De bepalingen van dit hoofdstuk zijn eveneens van toepassing indien en voor zover tussen de Klant en JPI is overeengekomen dat JPI de Producten aan de Klant verhuurt.

21.    Huur en verhuur en verplichtingen van de Klant

 • JPI verhuurt aan de Klant de in de Overeenkomst bepaalde Producten en de daarbij behorende Documentatie tegen de daarin genoemde huurprijs voor de duur als vermeld in de Overeenkomst.
 • Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst is in de verhuur (en in de huurprijs) niet inbegrepen de terbeschikkingstelling van gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de Producten.
 • De Klant dient zich als een goed huurder te gedragen en is verantwoordelijk voor het gebruik van de Producten. De Klant zal de Producten met zorg behandelen, niet beschadigen en uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het betreffende Product uit hoofde van de Overeenkomst bestemd is. Bij beschadiging van het Product is de Klant verplicht de desbetreffende schade te vergoeden aan JPI. De Klant is verplicht zich adequaat te verzekeren voor alle risico’s die voortvloeien uit haar positie als huurder jegens JPI.
 • De Klant zal alle door JPI kenbaar gemaakte verplichtingen, instructies en beperkingen, zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Documentatie en zoals van tijd tot tijd door JPI (op haar website, via schriftelijke berichtgeving of anderszins) meegedeelde instructies in acht nemen en uitvoeren. Het is de Klant niet toegestaan de Producten aan te passen, uit te breiden of te koppelen aan niet goedgekeurde of anderszins niet (wettelijk) gecertificeerde apparatuur.
 • De Klant zorgt ervoor dat de Producten geen bestanddeel worden van een andere zaak of zodanig met een andere zaak worden verbonden dat natrekking, vermenging of zaaksvorming kan plaatsvinden. De Klant garandeert dat als de Producten desondanks toch bestanddeel worden van een andere zaak of sprake is van natrekking, vermenging of zaaksvorming, de Klant noch een derde enig aan hem toekomend recht zal uitoefenen jegens JPI aan wie de apparatuur oorspronkelijk toebehoort. Indien een derde een dergelijk recht toch uitoefent, is de Klant aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade van JPI.
 • De Klant is verplicht de Producten uitsluitend voor zijn eigen organisatie of bedrijf te gebruiken. Gebruik door of ten behoeve van derden is niet toegestaan, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van JPI. Het is de Klant niet toegestaan het Product te onderverhuren of in gebruik te geven aan enige derde zonder Schriftelijke toestemming van JPI.
 • De Klant zal de Producten bij het einde van de Overeenkomst in de oorspronkelijke staat aan JPI teruggeven.
 • Tenzij anders is overeengekomen verzorgt JPI de Installatie van het gehuurde Product.

22.    Vervanging van Producten

 • JPI is gerechtigd om verhuurde Producten op ieder moment te vervangen door Producten die qua technische functionaliteit ten minste gelijkwaardig zijn aan het te vervangen Product. De Klant zal daarbij zijn medewerking verlenen aan JPI. De kosten voor een dergelijke vervanging komen voor rekening van JPI. De door de Klant aan JPI verschuldigde huurprijs zal gedurende de op dat moment nog resterende looptijd van de Overeenkomst ongewijzigd blijven. JPI is gerechtigd bij vervanging van apparatuur de huurprijs met ingang van de verlenging van de looptijd te wijzigen.

23.    Beslag op Producten

 • De Klant zal JPI onmiddellijk Schriftelijk in kennis stellen van een eventueel (faillissements)beslag op de verhuurde Producten, onder gedetailleerde opgave van de identiteit van de beslaglegger en de reden van het beslag. De Klant zal de beslagleggende deurwaarder onmiddellijk informeren over een volledige inzage geven in de Overeenkomst (huurovereenkomst). De Klant is jegens JPI aansprakelijk voor alle kosten en schade in verband met een beslag op de Producten.

 IV INSTALLATIE

24.    Toepasselijkheid

 • De bepalingen van dit hoofdstuk zijn (eveneens) van toepassing op de Installatie van de Producten en/of de Diensten door JPI.

25.    Installatiewerkzaamheden

 • Installatie door JPI omvat uitsluitend de werkzaamheden zoals deze in de Overeenkomst ter zake van het specifieke Product of Dienst zijn gespecificeerd. JPI spant zich in de Installatie te laten plaatsvinden ten tijde van de levering van de betreffende Producten en Diensten.
 • Andere werkzaamheden die op verzoek van de Klant door JPI worden verricht betreffen meerwerk en worden tegen de geldende uurtarieven en tegen doorbelasting van de verbruikte materialen aan de Klant op basis van nacalculatie in rekening gebracht.
 • Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten voor Installatie afzonderlijk aan Klant gefactureerd.

26.    Eisen installatieomgeving

 • De Klant garandeert dat de omgeving waarin het Product of de Dienst moet worden geïnstalleerd op het moment van Installatie voldoet aan de eisen zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, de Documentatie of andere Schriftelijke instructies van JPI.
 • Indien de installatieomgeving niet voldoet aan de door JPI vooraf gestelde eisen en/of indien de Klant JPI geen toegang verschaft aan JPI (of door haar ingeschakelde derden) tot de desbetreffende omgeving, is JPI gerechtigd de Installatie uit te stellen en komen de door JPI reeds gemaakte en eventueel nog te maken kosten om de Installatie te voltooien volledig voor rekening van de Klant.
 • In aanvulling op artikel 4.6 zal de Klant JPI op de plaats van Installatie toelaten. JPI staat ervoor in dat haar personeel en de personen van wie zij zich bedient bij de uitvoering van de Installatie zich onderwerpen aan alle redelijke huisregels van de Klant.

V ONDERSTEUNING

27.    Toepasselijkheid

 • De bepalingen van dit hoofdstuk zijn (eveneens) van toepassing indien en voor zover JPI (en/of een derde namens haar) Ondersteuning voor de Producten en/of de Diensten voor de Klant verleent.

28.    Gebruikersvragen en storingen

 • Tenzij anders is overeengekomen stelt JPI ter ondersteuning van de Klant bij het gebruik van de Producten en Diensten haar Service Center ter beschikking voor de beantwoording van gebruiksvragen en voor het in ontvangst nemen en oplossen van eventuele storingsmeldingen. Dit Service Center is tijdens werkdagen – buiten weekeinden en nationale feestdagen – op kantooruren bereikbaar. De kosten voor het gebruik van het Service Center zijn – tenzij anders overeengekomen – inbegrepen in de Overeenkomst
 • JPI spant zich in om eventuele vragen over het gebruik van de Producten en Diensten adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Indien zulks, al dan niet middels het Service Center, is overeengekomen zal JPI zich voorts inspannen om eventuele Gebreken en storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. JPI kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden, noch enige garantie geven dat iedere storing zal worden verholpen. Eventueel vermelde of toegezegde oplos- of responstijden zijn louter indicatief.
 • Storingen die veroorzaakt worden door handelen van de Klant of een derde, of die een gevolg zijn van molest, natuurrampen, blikseminslag, wateroverlast, stroomstoringen, het niet naleven door de Klant van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en/of Documentatie, het niet voldoen aan de eisen die aan de installatieomgeving worden gesteld, het gebruik van verbruiksmaterialen die niet aan de door JPI verstrekte specificaties voldoen, het gebruik van niet-gecertificeerde netwerken voor datacommunicatie en dergelijke vallen niet onder deze Overeenkomst. Het oplossen (telefonisch of op locatie) van dergelijke storingen door JPI wordt integraal en separaat doorberekend aan de Klant.

29.    Onderhoud

 • JPI kan nieuwe versies van de voor haar Producten en Diensten noodzakelijke software ter beschikking stellen. JPI behoudt zich het recht voor om voor het ter beschikking stellen van nieuwe versies kosten in rekening te brengen.
 • JPI is gerechtigd, waar mogelijk, de betreffende vernieuwde software automatisch te (doen) installeren op de Producten. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een nieuwe versie is JPI niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele Gebreken in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot een oude versie.

30.    Verplichtingen Klant

 • De Klant is verplicht het Service Center gedetailleerde informatie te verschaffen met betrekking tot de door haar aan het Service Center voorgelegde vraag of probleem.
 • De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan de handelingen die noodzakelijk zijn om het gemelde probleem te verhelpen. Hieruit voortvloeiende eventuele kosten van de Klant of derden worden niet door JPI vergoed.
 • In aanvulling op artikel 4.6 zal de Klant JPI voldoende gelegenheid geven verbeteringen aan de apparatuur aan te brengen of herstel- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die naar het oordeel van JPI nodig of gewenst zijn. Tijdens herstel stelt de Klant de betreffende apparatuur ter beschikking aan JPI. De Klant verschaft JPI (of een door haar ingeschakelde derde) desgewenst toegang tot haar locatie om een storing of Gebrek te kunnen verhelpen.

31.    Kosten

 • Tenzij anders is overeengekomen is de Klant voor alle Ondersteuning een vergoeding verschuldigd op grond van de op dat moment gebruikelijke tarieven van JPI. Voor het inschakelen van het Service Center wordt een vast bedrag per contactmoment in rekening gebracht. Overige Ondersteuningswerkzaamheden geschieden op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende tarieven van JPI.
 • JPI is gerechtigd voor Ondersteuning buiten kantoortijden hogere tarieven te rekenen dan voor Ondersteuning tijdens kantoortijden.
 • Alle (verbruiks)materialen die in het kader van Ondersteuning van de Klant zijn verbruikt of aan de Klant zijn geleverd worden aan de Klant separaat in rekening gebracht.
 • Indien de Ondersteuning op locatie geschiedt, is de Klant service kosten verschuldigd conform de op dat moment daarvoor geldende tarieven van JPI.